KULÜP TÜZÜĞÜ

 

ELAZIĞSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE-1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı ”ELAZIĞSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ”DİR.

Derneğin merkezi Elazığ’dır. Adresi: Malatya Yolu 10.Km. Elazığspor Sosyal Tesisleri  Merkez/Elazığ’dır.

 

MADDE-2: KULÜBÜN FORMA RENGİ VE AMBLEMİ

Elazığspor Kulübünün forma rengi BORDO – BEYAZ, gerektiğinde kullanılmak üzere yedek rengi SİYAH’ tır. Amblemi ÇAYDA ÇIRA’ dır. (Türk Bayrağı İçerir)

Kulübün Forma Rengi ve Amblemi Hiçbir Suretle Değiştirilemez.

 

MADDE-3: ELAZIĞSPOR KULÜBÜNÜN KURUCULARI VE KURULUŞ TARİHİ

Kulüp, Suat TAYDAŞ, Fahri SUNGUROĞLU, Necdet ALTINTERİM, Yılmaz ÇORBACIOĞLU, Talat GÜLER, Sedat YILDIZ, Metin KURTOĞLU, ve Mürşit ÖZTÜRK tarafından 23 Mart 1967 yılında kurulmuş olup, dernek olarak tescili 24.03.1970 tarihinde yapılmıştır

 

MADDE-4: KULÜBÜN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

Elazığspor Kulübü Derneği’nin amacı ; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün izin verdiği ve tescil edilmiş, federasyonu bulunan tüm spor dallarında Elazığ halkını, Elazığ ilini spor kulübü olarak temsil etmek, Elazığ sporluluk sevgisini yaymak, bilinçli taraftarlar yetiştirmek, sporun hedefinin bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek olduğu bilinci ile gençleri spora yöneltmek, onlara spor yapma olanağı sağlamak, onların fizik ve moral eğitimi ile ilgilenmek, spor eğitimi ve ahlakını geliştirmek, üyeler,sporcular ve taraftarlar arasında sevgi ve dayanışmayı kurmak ve geliştirmek,kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmak,sporla ve eğitimle ilgili her dereceden spor okulları ile diğer genel eğitim okulları ve kurumları açmak,profesyonel sporcu,teknik direktör,antrenör yetiştirmek,mevzuata uygun profesyonel spor şubeleri kurmak,yönetmek,spor müsabakaları düzenlemek,çağdaş yaşama uygun olarak üyelerin ve sporcuların beden ve ruh sağlığını geliştirecek olanaklar hazırlamak,kulübün ihtiyacı olan ikametgah ve amaç ve faaliyetleri için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü haklara sahip olmak, yasalara uygun açık ve kapalı spor alanları,kamp ve konaklama tesisleri almak,kiralamak ve yapmak.

Bu amaç ve faaliyetleri gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir getirici taşınır ve taşınmaz mallara sahip olmak,amaca münhasır olmak üzere ticari şirketler,yatırım ortaklıkları kurmak veya kurulmuş ticari şirketlere katılmak,kanun ve mevzuatın izin verdiği tüm konularda faaliyetlerde bulunmak.

 

İKİNCİ KISIM

 

MADDE-5 : ÜYELİK TÜRLERİ

Kulübün tüzükte öngörülen şekil ve şartları taşımak koşulu ile iki tür üyesi vardır.

Bunlar; Asıl Ve Onur Üyeliğidir.

 

MADDE-6

    – Asıl Üyelik

Elazığspor’a asıl üye olabilmek için şu koşullar aranır:

 • Fiil ehliyeti ile gerçek kişi veya tüzel kişiliğe sahip olmak,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Elazığ Spor Kulübü Derneği dışında, aynı ya da daha üst profesyonel liglerde oynayan takımı olan başka herhangi bir kulübe üye olmamak,
 • Kanunlarla veya mahkeme kararıyla dernek üyesi olmasında kısıtlayıcı olmamak,
 • Üyelikte iki yılını doldurmuş iki asıl üye ya da Yönetim Kurulu üyelerinden en az iki kişi tarafından önerilmiş olmak. Ancak, Elazığspor’da lisanslı olarak en az iki yıl spor yapmış sporcuların başka üyelerce önerilmesi gerekmez. Üye olmak isteyen kişi, Üyelik Başvuru Çizelgesinde istenilen bilgileri doldurur ve doğruluğunu beyanla imzalar.
 • Üyelik işlemleri başvurunun üzerinden 30 gün içerisinde yasal olarak sonuçlandırılmak zorundadır.
 • Üyeliğe kabul edilmeyen üyenin, üyeliğe yeniden başvurması için üyeliğe dair değerlendirmenin yapıldığı karar tarihinden sonra en az bir yıl geçmelidir.
 • Tüzel kişilerin üye olabilmeleri için kendi yönetim kurullarında konuya ilişkin karar alınmış ve bu kararda tüzel kişiyi temsilen görevlendirme yapıldığını gösterir kararın örneğini ibraz etmeleri gerekir. Üyeliği kabul edilen tüzel kişileri için ayrı sicil kaydı tutulur ve ayrı sicil numarası verilir. Tüzel kişi üye sayısı için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

 

 • Onur Üyeliği 

Elazığ Spor Kulübü Derneği’ne maddi ve manevi katkısı olmuş veya olacak veya kulübe sevgi ve bağlılığından kıvanç duyulan kişilere yönetim kurulu kararı ile onur üyeliği verilir.

Ayrıca Elazığ ili’nde milletvekili seçilmiş kişiler,

Elazığ’da Belediye Başkanlığı yapmış kişiler,

Elazığ Spor Kulüp Derneği’nin en az 1 yıl başkanlığını yapmış kişiler onur üyesidir. Bu kişiler dilediklerinde genel kurul toplantılarına katılabilir, görüşmelerde söz hakkı sahibi olabilirler, ancak seçmek ve seçilme hakları yoktur.

 

MADDE-7 : ÜYELİĞE KABUL VE KABULDE SAYISAL SINIRLAMA

Üyeliğe kabul, yönetim kurulunun üyeliğe kabul edilmesi yönünde alınmış kararını müteakip, dernek üye kayıt defterine ve e-dernekler kaydının yapılması ile tamamlanır. Yönetim kurulunun 1 yılda kaydedebileceği asıl üye sayısı bir önceki yıla göre kulüp üye sıfatını kazanmış mevcut üye sayısının %20’sini geçemez.

Tüzel kişilik üyeliğinde sınırlama söz konusu değildir.

O yıl için kabul edilebilecek üyelerin yarısı 1 Ocak- 30 Haziran, geri kalanı ise 1 Temmuz- 31 Aralık tarihleri arasında kabul edilir.

Genel Kurul duyuru tarihinden itibaren genel kurul yapılıncaya kadar yönetim kurulunca üye kaydı yapılamaz, genel kurul ilanı yapıldıktan sonra üyelik için yapılan başvurular genel kurulca değerlendirilir. Bu değerlendirme seçimlerden önce yapılması halinde üyeliğe kabul edilenler seçime ve seçilme hakkına da sahip olmuş olurlar.

 

MADDE-8 : GİRİŞ ÖDENTİSİ VE YILLIK ÖDENTİ

Üyeliğe giriş ücreti ve yıllık aidat; Yönetim kurulunun teklifi, Mali Olağanüstü veya Olağan Genel kurulun kararı ile belirlenir ve takip eden 1 Ocak tarihi itibari ile yürürlüğe girer.

Yıllık aidatın her yıl Kasım ayının son gününe kadar ödenmesi zorunludur. Kişilerden alınan bağışlar, üyelerin ödedikleri yıllık ödenti ve yaptıkları bağış vb. diğer ödemeler hiçbir nedenler geri ödenmez.

 

MADDE-9 : YILLIK ÖDENTİNİN ÖDENMESİ VE ÖDEMEYENLERE UYGULNACAK YAPTIRIMLAR

 • Üyeler, yıllık ödentileri Kulübün internet sitesinde yapılacak duyuru ile 30 Kasım çalışma saati bitimine kadar Elazığ spor Kulübü Derneği’nin veznesine ya da göstereceği bankadaki hesaba yatırırlar. Üye aidatları çağımızın elverdiği bankacılık, kredi kartı, SMS ve benzeri elektronik imkanlar kullanılarak da ödenebilir.
 •       Yıllık ödentisini her yıl 30 Kasım tarihine kadar ödemeyen üyelerin üyelik haklarından seçme ve seçilme hakları yönetim kurulu kararıyla askıya alınır. Yıllık ödentisini ödememesi nedeniyle üyelik hakkı askıya alınan üyeler, ertesi yılın sonuna kadar zamanında ödenmeyen aidatların %50 fazlasıyla ve cari yılın aidatını aynen ödediği takdirde askıya alınan seçme ve seçilme hakları üç ay sonra yine yönetim kurulu kararıyla iade olunur.
 •       Üyelik ödentisini üç yıl üst üste ödemeyen üyelerin üyelikleri kendiliğinden düşer. Bu şekilde üyeliği düşen üyenin kulübe yeniden üye olabilmesi için yeni üyelik şartları ve prosedürü yürütülür. Bu şekilde yeniden üye olan üye, yeni üyelerin girişlerinde uygulanan prosedür ve statüye tabidir.

 

MADDE-10 : ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 •          Üye kayır defterinde yazılı bulunan iletişim bilgilerini değiştiren    üyeler, yeni iletişim bilgilerini yedi gün içinde Elazığspor’a yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. İletişim bilgilerinin değişikliğini bildirmeyen üyenin, Elazığspor’da kayıtlı son reel veya elektronik iletişim adreslerinde yapılan her türlü bildirimler geçerlidir ve hukuki sonuçları doğurur.
 •         Asıl Üyeler, Elazığ kulüpleri dışında, aynı ya da daha üst profesyonel liglerde oynayan takımı olan başka herhangi bir kulübe üye olamazlar. Bu tür kulüplere üye ya da üyeliği sonradan ortaya çıkan üyelerin üyelik kaydı, Yönetim Kurulu kararı ile silinir.
 •         Elazığspor’a Üye olan, lisanslı olarak spor yaşamını sürdüren sporcular, organ toplantılarına katılamaz , organlara aday olamaz, seçilemez.
 •         Yasal engeli olan veya sonradan ortaya çıkan üyenin kaydı, Yönetim Kurulu kararı ile silinir.
 •         Üyelikten çıkma, yazılı istek ile olur. Bu isteği Elazığ Spor Kulübü Derneği Başkanlığı’na yapılması zorunludur.
 •        Yıllık ödentilerini ödememeleri nedeniyle üyeliği düşen üyeler dışında, haklarında üyelikten kesin çıkarılma kararı verilmiş olan eski üyeler, en az üç yıl süre ile üyeli için yeniden başvuruda bulunamazlar. Bu kişilere, bu süre içinde, Elazığ Spor Kulübü Derneği yapısında sürekli ya da geçici , paralı ya da parasız görev de verilmez.

 

MADDE-11 : ÜYENİN HAK VE GÖREVLERİ

 

Kulübün üyeleri eşit haklara sahiptir. Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olan her üye, tüzükte öngörülen şekil ve koşullar içinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda 1 (Bir) oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Tüzel kişilerin üye olması halinde yönetim kurulu bakanı ya da temsile görevlendirileceği kişi oy kullanır.

Ayrıca her Üye;

 1. Kulüp düzenine uymak ve kulübe sadakat göstermekle,
 1. Üyelik sıfatından doğan görevlerin tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine getirmekle,
 1. Kulübün sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında amacın gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmakla,
 1. Tüzük ve yönetmelik hükümleri ile kulüp organlarının aldığı kararlara uymakla,
 1. Kulübün yetkili organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermekler yükümlüdür.

 

 

   MADDE-12 : ÜYELİĞİ SONA ERMESİ

Kulüp üyeliği, kendiliğinden, kulüpten çıkma, çıkarılma ve kesin ihraç hallerinde sona erer.

 1. Kendiliğinden sonra erme; kanunda veya tüzükte aranılan niteliklerin sonradan kaybedilmesi veya üç yıl üst üste üye aidatını ödemeyen üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.
 1. Üyelikten çıkma; her üye, yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek ve kulübe borcu varsa ödemek koşulu ile üyelikten çıkabilir.
 1. Üyelikten çıkarılma; üye olabilme şartlarını kaybedenler ile tüzük hükümlerine aykırı davrananalar Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
 1. Üyelikten ihraç; tüzük hükümlerine göre kulüpten kesin ihracı gerektiren bir suç işleyenler, Yönetim Kurulu kesin ihraç ve üyelikten çıkarılması için Disiplin Kurulu’na müracaat eder.

Üyelikten çıkarılan veya ihracı kesinleşen kişinin kaydı üye kütüğünden silinir.

Her ne sebepler olursa olsun üyeliği sonra eren kişi, kulüp mal varlığı üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. Üyenin sahip olduğu haklar vefatı ile sona erer.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

MADDE-13 : KULÜBÜN ORGANLARI, GÖREVİ, YETKİLERİ VE KULÜBÜN ORGANLARI

Elazığ Spor Kulübünün organları şunlardır;

 1. Genel Kurul
 1. Yönetim Kurulu
 1. Disiplin Kurulu
 1. Denetleme Kurulu

 

MADDE-14 : GENEL KURUL OLUŞUMU

Genel Kurul, kulübün en yetkili organı olup bir tam yılını doldurmuş kulüp asıl üyelerden oluşur.

 

MADDE-15 : GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul, kulübün en yüksek karar organı sıfatı ile aşağıda yazılı olan hususları görüşür ve karara bağlar.

 1. Kulüp organlarının seçilmesi
 1. Yönetim Kurulu raporlarının görüşülmesi
 1. Kulüp tüzüğünün değiştirilmesi
 1. Genel kurulun yetkisine istinaden taşınmaz malların satın alınması ve / veya mevcut taşınmaz malların satılması veya taşınmaz malların üzerine ipotek veya aynı hak tesisi için yönetim kuruluna yetki verilmesi
 1. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirerek kabul edilmesi, yönetim kurulun o döneme ait faaliyet ve hesaplarının ayrı ayrı ibra edilmesi
 1. Kulübün mevzuata göre faaliyette bulunup bulunmamasında veya kulübün feshine karar verilmesi
 1. Şirketleşmeye, Ticari şirketler, Ticari işletmeler veya vakıflar kurmaya veya kurulmuş ticari şirketlere, ticari işletmelere veya, vakıflar katılmaya veya bunlardan ayrılmaya veya ticari şirket veya ticari işletmelere kulüp bünyesinde yer alan sportif faaliyetlerini devretmeye, devredilmiş olanları devralmaya karar vermek
 1. Dernekler Kanunu ve diğer kanunlarda belirtilen görevleri yerinde getirir.

 

MADDE-16 : GENEL KURUL TOPLANTILARI

 

OLAĞAN GENEL KURUL(SEÇİM) TOPLANTISI: Olağan genel kurul toplantılarında kulüp başkanı ile kulüp organlarının seçimi 3 yılda bir Aralık ayında yapılır.

 

YILLIK OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI: Mali ve idari konuların müzekkeresi ve ibrası ile ilgili genel kurul her yıl Mayıs ayında yapılır. Bu toplantıda toplantıya katılan üyelere bir önceki mali genel kuruldaki tahmini bütçenin gerçekleşme değerlerini de belirtilen tahmini bütçe tasarısı dağıtılır.

 

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI: Yönetim kurulunda istifa ve diğer sebeplerle yönetim kurulu üye sayısını salt çoğunluğun altına düşmesi halinde genel kurul 1 ay içerisinde yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulunun kararı veya asli üyelerin 1/5’inin yazılı isteği üzerine olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır.

 

GENEL OLARAK

Genel Kurul, kulüp merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Yönetim Kurulu, en az 15 gün önceden toplantı gününü, saatini yerini ve gündemini içeren gazete ilanı veya e-posta yolu ile genel kurul üyelerine duyurulur. Bu duyuruda çoğunluğun sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda en az yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin iki katında naz olamaz. Tüzük değişikliği veya fesih hallerinde genel kurul üyelerinin 3/2 çoğunluğu ile toplanır.

 

 

 

 

MADDE-17 : GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular, yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Ancak toplantıda hazır bulunanların en az 1/10’u tarafından teklif edilen konuların gündeme alınması zorunludur.

Kulüp başkan ve organlarının seçiminin yapılacağı genel kurulda ya da seçimin gündeme alınması halinde faaliyet ve denetim raporlarının okunması, görüşülmesi, mali ve idari ibra maddelerinin gündeme alınması şarttır.

Gerekli görülen hallerde yönetim kurulu veya toplantıya katılan üyelerin 1/5’inin teklifi ve katılanların çoğunluğunun oyu ile kabulü halinde toplantı gizli yapılır, genel kurula katılma hakkı olan üyelerin dışındakiler toplantı salonundan çıkarılır.

 

MADDE-18 GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ

 

Genel Kurula katılacak üyeler hakkında genel kurul öncesi kulüp tarafından isimlerinin bulunduğu giriş kartları hazırlanır. Üyeler, kimlik kartını gösterip listede isimlerinin karşısına imza atarak, giriş kartlarını da takmak sureti ile toplantıya girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlandıktan sonra bir başkan ve iki başkan vekili raporlar müzakereye açılır, üyelere sıraya göre söz hakkı verilir. Üyeler, Kurul ve komisyon sözcülerinin konuşma süreleri Kurulca tespit edilir.

Organların seçimi gizli oyla yapılır. Genel Kurul toplantısının imkanlar dahilinde kamera kaydı alınır. Toplantı anında salonda tutulacak tutanak ve kayıtlar Divan Başkanlığı Kurulu tarafından imzalanarak yeni seçilen yönetim kuruluna verilir.

 

MADDE-19 : KULÜP ORGANLARININ SEÇİMİ ADAYLIK BİLDİRİMİ VE OY VERME İŞLEMİ

 

Kulüp başkanlığına aday olanlar, toplantının yapılacağı günden en az 2 gün önce aday olduklarını ve yönetim listelerini Elazığ Spor Kulübüne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süreden sonra yapılacak adaylık müracaatları kabul edilmeyecektir.

Kulüp, aday müracaat listelerini ve müracaatın yapıldığına dair belgeyi kulüp mührü ile onayladıktan sonra ilgililerine verir

Başkan adayları, sandık başlarında genel kurula katılma hakkı olan üyelerden birer gözlemci bulundurabilirler. Oy kullanacak üye genel kurula giriş kartını ve resimli hüviyet cüzdanını göstermek koşulu ile oyunu kullanır.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Vekaleten oy kullanılmaz.

 

 

MADDE-20 OYLARIN TASNİF VE SONUÇLARIN İLANI

Oy verme sonra erince kullanılan oylar tutanakla tespit edilir, sandıklar açılarak sayım yapılır. Sayım sonuçları bir tutanağa geçirilerek imzalanır, oy pusulaları ve zarflar ayrı ayrı torbalara konularak divan başkanlığı kuruluna teslime edilir.

 

MADDE-21 : SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ

Aday olan üye, kendisi ile ilgili sayım seçim sonuçlarına seçimi takip eden günün mesai bitimine kadar divan başkanlığı kuruluna yazılı olarak müracaat edebilir. Yeniden yapılacak oy sayımı neticesi kesindir.

 

MADDE-22 : YÖNETİM KURULU, SEÇİMİ, GÖREV VE YETKİLERİ

‘Yönetim Kurulunun görev süresi 3(üç) yıldır.

Yönetim Kurulu, Elazığspor Kulübü Derneği üyeleri arasından 25 asıl ile 10 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu seçildikten sonra 7 gün içerisinde yapacağı ilk toplantıda görev dağılımı yapar.

Asıl üyelerden  boşalma olduğu takdirde 30 gün içerisinde yapılacak ilk  yönetim   kurulu   toplantısında yedek  üyelerden  yönetim kurulunun kararı ile belirlenecek üyenin/üyelerin göreve çağrılmaları zorunludur. Yönetim Kurulu başkan dahil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Alınan kararlar karar defterine yazılır ve katılanlar tarafından imzalanır.

Haklı mazereti olmadan arka arkaya 4 toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulu kararı ile üyeliği düşer.’

 

MADDE-23 : YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Kulübün karar ve yürütme organı yönetim kurulu olup kulübün çalışma ve faaliyetlerini tüzük hükümlerine ve genel kurul kararlarında göre düzenler ve yürütür.

 1. Genel Kurul kararlarını yürütmek
 1. Genel Kurulu toplantıya çağırmak, genel kurul gündemini hazırlamak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak,
 1. Üyeler arasında birlik ve beraberliği sağlamak, kulübün başarısı ve düzeninin devamı için gerekli her türlü tedbirleri almak,
 1. Sosyal ve sportif faaliyetlerin yürütülmesi için komiteler kurmak, gerekli teknik adamları tayin etmek,
 1. Her yıl kulübün kuruluşunu kutlama törenleri düzenlemek ve konuda sosyal aktiviteler hazırlamak,
 1. Mevcut gelir kaynaklarının geliştirilmesi ve yeni kaynak yaratılması konusunda gerekli araştırma, inceleme yapmak ve projeler hazırlamak,
 1. Kulübün yararında olmak şartı ile taşınır mallarını satmak taşınmaz mallar üzerinde kira işletmecilik veya ortaklık sözleşmeleri yapmak,
 1. Kulübün işlerinin yürütülebilmesi için gerekli kadroları saptamak, çalışanları işe almak, ücretlerini belirlemek ya da işten çıkarmak, TTK hükümlerine göre şirket kurmak, şirketlere ortak olmak ve yönetici atamak ve kurulmuş olan ve ortak olunan şirketleri yönetmek,
 1. Mali, idari ve diğer etkinlikler hakkında 6 ayda bir rapor hazırlayarak kamuoyuna sunmak sureti ile bilgi vermek, mali kongre öncesi mali, idari ve diğer faaliyetler ile ilgili genel kurula bilgi vermek,
 1. Üyelik için yapılan başvuruları incelemek , üyeliğin kabulü ya da reddine karar vermek, tüzüğün ilgili maddelerine göre şartların oluşması halinde üyelikten çıkarılma kararı vermek,
 1. Tüzük hükümlerine göre ihracı gerektiren bir ihlalin oluşması nedeni ile üyenin ihracı için disiplin kuruluna müracaat etmek,
 1. Gerek gördüğü hallerde ve tüzük hükümleri greğince genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
 1. Dernekler yasası ve bu tüzük ile kendisine tanınan diğer yetkileri kullanmak ve verilen görevleri yapmak,
 1. Kulübün Yönetim Kurulu Kararı İle oluşturulacak diğer organları olan Profesyonel Futbol Yetkilisi, Organizasyon Yetkilisi, Amatör Futbol Yetkilisi, Futbol Genç Takım Yetkilisi, Üyelik Kurulu, İl Temsilcisi, Kulüp Doktoru ve Sağlık Personeli ve Kaptanlar seçmek.
 1. Kulübün menfaatleri doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinden ya da 3.Şahıslar nezdinde borçlanma yapmak
 1. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü konularda Yönetim Kurulu dışından kişileri de görevlendirebilir.
 1. Elazığ Spor Kulübü Derneği’nde yaşanabilecek olumsuz gidiş atların önlenmesi noktasında yapılabileceklerin tespiti ve değerlendirilmesi için, derneğin yönetim kurulunda görev almış üyelerin yanı sıra, dönemin Valisi, Belediye Başkanı, eski ve mevcut Miller Vekilleri, İl Emniyet Müdür’ü, Ticaret Odası Başkanı, kulübe katkı sağlayabileceğine kanaat getirilen Sanayici, İşadamları Ve Elazığ Sporda Görev yapmış en fazla 4 futbolcunun katılacağı istişare toplantıları tertiplemek. İstişare toplantılarında alınan kararlar tavsiye niteliğinde olup, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını ortadan kaldıramaz.

 

MADDE-24 : YÖNETİM KURULU BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu Başkanı, Elazığ spor Kulübü Derneği Başkanı olup Genel Kurul Tarafından seçilir ve başkan sıfatı ile temsil eder.

Derneği çalışma ve faaliyetlerini denetler, yönlendirir tüzük ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda kulübü ilzam ve temsil eder.

 

MADDE-25 : YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETERİ

Yönetim kurulu yaptığı ilk toplantıda yönetim kurulu üyeleri arasından genel sekreteri belirler.

Genel Sekreter;

 • Yönetim Kurulunun yapılacak toplantısının gündemini hazırlar.
 • Resmi ve özel kuruluşlar ile her türlü yazışmaları yürütür.
 • İdari işlerde tek başına mali işlerde ise mali işlerden sorumlu üye ile birlikte başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı hallerde Elazığ spor Kulübü Derneğini temsil ve ilzam eder.

 

 

MADDE-26 : MALİ İŞLER SORUMLUSU

Yönetim Kurulu İlk toplantısında yönetim kurulu üyeleri arasından mali işlerden sorumlu üyeyi belirler.

Mali işler sorumlusu;

 • Kulübün mali işlerini bütçeye uygun olmak üzere ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda yürütür. Ödemelere ait incelemeleri yapar, imzası bulunmadan kulüp adına hiçbir ödeme yapılamaz.
 • İş yoğunluğuna bağlı olarak muhasebe personeli çalıştırabilir.
 • Yaptığı ödemelerle ilgili belge ve bilgileri ödemeden sonraki ilk yönetim kurulu toplantısında yönetim kuruluna sunar.
 • Kulüp muhasebe kayıtlarının tutulması ve hazırlanması konusunda ücretli muhasebeci veya mali müşavir tutulması ve sözleşme yapma konusunda Yönetim Kurulu’na teklifte bulunur.
 • Kulübün mali yapısı ve işleyişi hakkında 6 ayda bir Yönetim Kurulu’na rapor sunar.

 

MADDE-27 : PERSONEL FUTBOL YETKİLİSİ

 • Profesyonel futbol takımının sorumlusudur.
 • Başkan ve yönetim kurulunun her talebinde profesyonel takımın her türlü durumu hakkında bilgi verir.
 • Profesyonel futbol takımının bütün ihtiyaçlar, ücretli teknik eleman veya elemanların tayini için yönetim kuruluna teklifte bulunur.
 • Futbol şube sorumlusunun tayini için Yönetim Kurulu’na teklifte bulunur.
 • Müsabaka defterini tutar.

 

MADDE-28 : ORGANİZASYON YETKİLİSİ

Derneğe maddi ve manevi menfaatler sağlayacak organizasyonları yönetim kuruluna teklif eder.

 

MADDE-29 : AMATÖR FUTBOL YETKİLİSİ

Amatör futbol takımının sorumlusudur.

Amatör futbol takımının antrenörünün tayini ve bütün ihtiyaçlarının temini için Yönetim Kurulu’na bilgiler verir.

Yerel ve ulusal bazda Futbolcu izleme komitesi kurup başkanlık eder ve transfer döneminden önce Yönetim Kurulu’na rapor verir.

Müsabaka defterini tutar.

 

 

MADDE-30 : ÜYELİK KURULU

Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen 3 asil ve üyeler arasından seçilen 3 yedek üyeden oluşur.

Kurul kendir arasında başkan ve raportör seçer.

Üye istekleri hakkında görüş ve önerileri Yönetim Kurulu’na sunar.

Her genel kurul öncesi üye güncellemesi yapar.

Kulübe üye olacak kişi ve kuruluşlar hakkında Yönetim Kurulu’na görüş ve önerilerini sunar.

 

MADDE-31 : YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DAĞILIMI

Yönetim kurulu, yapmış olduğu ilk toplantıda kulübün ihtiyaçları ve yapılacak işler ile ilgili olmak üzere yönetim kurulu üyeleri arasından yürütme birimi ve yürütme birimine seçilecek üyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek sureti ile görev dağılımı yapar.

 

MADDE-32: YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ DEVİR VE TESLİMİ

Yönetim kurulunun görevinin sona ermesi ya da görevi bırakması halinde seçilen yeni yönetim kuruluna seçimi müteakip 7 gün içerisinde kulübün defter ve kayıtları ile birlikte görevi devir işlemlerini yapar.

 

MADDE-33 : DENETLEME KURULU, OLUŞUMU

Denetleme Kurulu, genel kurulca seçimli genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere gizli oyla seçilecek 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

 

MADDE-34 : DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

   Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından altı ayda bir defa derneği denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Denetim kuruluşlarınca yapılan denetimler sonucu verilen raporlar Genel Kurul’a sunulur. Ayrıca yönetim kurulu gerekli gördüğü takdirde bu raporlar kamuoyuna açıklanır.

Seçimden sonra yapılacak ilk toplantıda kendi içerisinde bir başkan seçerek yönetim kuruluna bildirir.

 • Bütün belge ve kayıtları incelemek, gelir ve  giderler üzerinde bütçeye uygunluk olup olmadığını araştırmak,
 • Bütçe dönemi sonunda rapor düzenleyerek bu raporu genel kurula sunmak,
 • Tüzük hükümlerine uyulup uyulmadığını ve kulübün amacına uygun etkinlik gösterip göstermediğini denetlemek, defter, hesap ve katıları uygun tutulup tutulmadığını incelemek,
 • Yapacağı denetimler sonucunda yönetim kuruluna öneri sunmak veya uyarmak
 • Sunacağı raporlarda yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesi hususunda açık ve kesin görüş bildirmek
 • Denetim kurulu üyelerinin talebi halinde istemiş oldukları her türlü bilgi belge ve defterlerin kulüp yönetim kurulu tarafından 2 gün içerisinde gösterilmesi veya verilmesi zorunludur.

 

MADDE-35 : DİSİPLİN KURULU,OLUŞUMU

Disiplin kurulu, genel kurulca seçimli genel kurul toplantısında kadar görev yapmak üzere gizli oyla seçilecek 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

 

MADDE-36 : GÖREV VE YETKİLERİ

Disiplin kurulu, seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda kendi içinden bir başkan seçer, bunu yönetim kuruluna bildirir. Kararlar en az 2 üyenin oyu ile alınır.

Kulübün organları veya üyeler tarafından yapılan şikayet başvurularını gerekli belgeleri toplayarak, gerektiğinde tarafları veya tanıkları dinlemek sureti ile tüm delilleri toplayarak yapacağı inceleme neticesinde karar verir.

Şikayet konusu yargıya intikal etmişse disiplin kurulu yargının vereceği kesin kararı beklemek zorundadır.

Disiplin kurulunun üyelikten ihraç dışında vermiş olduğu kararlar kesin olup yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

Üye hakkında savunma alınmadan karar veremez. Üyeye savunmasını sunmak üzere en az 7 gün süre verir. Kararlarını gerekçeleri ile birlikte taraflara tebliğ eder.

 

MADDE-37 : DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI

Kulübün tüzük ve organlarının almış olduğu kararlara uymayanlar, bunları ihlal edenler, basın ve yayın yolu ile kulübün üye ve organlarını veya teknik heyet ve sporcuların manevi şahsiyetini tahkir veya hakaret edenler hakkında durumun niteliği ve yapılan eylemin özelliğine göre disiplin kurulu aşağıda belirtilen hallerde, belirtilen disiplin cezalarını verir.

 

 

 

 1. UYARMA-KINAMA
 • Üyelik onuru ile bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak
 • Üye, yönetim kurulu ve diğer organlara karşı küçük düşürücü, onur kırıcı tutum ve davranışlarda ya da beyanda bulunmak
 • Kulüp üyeliğine yakışmayacak, genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunmak hallerinde üyenin hareket ettiği kendisine yazılı olarak bildirilir.

 

 1. ÜYELİKTEN İHRAÇ

Yüz kızartıcı suç işlemek, sahtecilik yapmak, eylemleri ile kulübün ağır ceza almasına sebebiyet vermek, kulübü beyan ve davranışları ile aşağılamak sureti ile taraflarına zarar verecek etkinlikte bulunmak, durumlarında sadece ihraç edilir. Ancak, kulübe ait defterleri veya kayıtları tahrif etmek, sahte belge düzenlemek hallerinde üye kulüpten ihraç edilir ve durum savcılığa bildirilir.

 

MADDE-38 : DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ

İhraç dışında disiplin kurulunun vermiş olduğu kararlar kesindir. Kulüpten ihraç kararı verilen üye kararın tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde yönetim kuruluna başvurarak genel kurulda ihraç kararının bir kez daha görüşülmesi için dosyanın genel kurul tarafından disiplin kuruluna gönderilmesini talep edebilir. Genel kurulun vereceği karar kesindir.

 

MADDE-39 : TEDBİR KARARI

Disiplin kurulu şikayetin kendisine ulaşması ile birlikte şikayet ve ilgilileri hakkında yönetim kurlu tarafından uygulanmak üzere tedbir kararı verebilir. Tedbir kararı üye hakkında verilmiş ise üyelik hakları, görevli hakkında verilmiş olması halinde ise görev askıya alınır.

 

 

MALİ HÜKÜMLER

 

MADDE-40 : BÜTÇE

Yönetim Kurulu tarafından mali kongrenin yapıldığı tarih esas alınmak sureti ile genel kurulca kabul edilen 1 yıllık süreyi kapsar. Bütçe dışı harcama ancak Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde bütçenin %25’ini geçmeyecek miktarda harcama yapması mümkündür.

 

MADDE-41 : KULÜBÜN GELİRLERİ

 1. Kulübün her yıl çekilişi kuruluş gününe denk getirilerek eşya piyangosundan elde edilen gelirler
 1. Reklam, stadyum ve diğer tesislerden elde edilen gelirler.
 1. Müsabakaların radyo ve televizyonlardan yayınlamasında spor toto, loto, iddia ve benzeri şans oyunlarından elde edilen gelirler,
 1. Üye giriş ve yıllık aidatlardan elde edilen gelirler,
 1. Yasa ve tüzük hükümleri gereği yapılan yardımlar, toplanan bağışlar,
 1. Kira, işletmecilik ve iştiraki bulunduğu şirketlerden elde edilen gelirler,
 1. Gerçek ve tüzel kişilerle yapılan anlaşmalar doğrultusunda gerçekleştirilen kulübe ait lisanslı ürünlerin pazarlanması ve satışı ile elde edilen gelirler.
 1. Gerçek ve tüzel kişilerle yapılan sponsorluk anlaşmaları doğrultusunda elde edilen gelirler.

 

MADDE-42 : KULÜPTE TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER VE KAYITLAR

 1. Karar defteri: Yönetim kurlu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve karların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 1. Üye kayıt defteri : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenebilir.
 1. Evrak kayıt : Gelen ve giden evraklar, tarih ve numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 1. Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 1. Yevmiye Defteri
 1. Büyük Defter
 1. Envanter Defteri

 

MADDE-43 : DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Yapılan borçlanma ticari defterlerde düzenli olarak tüzük ve kanun hükümleri doğrultusunda işlenir.

 

MADDE-44 : TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 3/2 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 3/2’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

MADDE-45 : DERNEĞİN FESHİ VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurul fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 3/2 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 3/2’sidir. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

TASFİYE İŞLEMLERİ

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyeleri ve görevlendireceği kişilerden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sonra erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında’’ Tasfiye Halinde Elazığspor Kulübü Derneği’’ ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve hakların tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredebilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağından gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

MADDE-46 : HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda dernekler kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

İş bu Elazığspor Kulübü Derneği’nin Tüzüğü 46( Kırk Altı) maddeden ibarettir.